Terapi

Foto: Jan Pilotti

Jag är musikterapeut och psykodramaterapeut med lång erfarenhet av båda metoderna.

Jag erbjuder terapi både i grupp och individuellt och jag arbetar  så väl online som med fysiska träffar.

Jag använder även kreativt skrivande i det terapeutiska arbetet.

Individuell terapi:

Jag erbjuder individuell terapi online där vi, förutom att samtala, använder oss av kreativa metoder så som musik, skrivande och psykodrama.

Du kanske har något speciellt du skulle behöva arbeta med och fundera kring, eller kanske behöver du hjälp med att reda ut och förstå dej på din livssituation.

Psykodramagrupp

I psykodrama arbetar man oftast i grupp. en person (protagonisten) tar hjälp av gruppen för att iscensätta     det som hen behöver arbeta med. Det kan handla om realistiska situationer, framtidsdrömmardrömmar eller fantasier.    Rollbyte är ett grundläggande instrument i psykodrama. Att se på sig själv med andras ögon och att se situationer ur andra perspektiv än sitt eget är något som ökar förståelse både för en själv och andra.

Psykodrama bygger på en filosofi som menar att alla människor i grunden är kreativa varelser som har ett behov av att agera och skapa sin omvärld i samklang med andra. Våra jag består av de roller vi har i livet. Om rollerna har stelnat klarar vi inte längre att möta förändrade eller nya krav från omgivningen. Idén med psykodrama är alltså att träna upp spontanitet och kreativitet, utvidga rollrepertoaren, samt att utveckla förmågan att sätta sig in i hur andra människor tänker och känner.

J L Moreno (grundaren av psykodrama) definierade spontanitet som vår förmåga att hantera en ny situation på ett adekvat sätt och en gammal situation på ett nytt. Läs mer om metoden här: http://www.dansterapicentrum.se/psykoterapi/psykodrama-12363359

Musikterapi

Foto: Emil Erdtman

Vad är musikterapi?

Musik rymmer möjligheter till både kommunikation och social samverkan. Musik ger även intellektuell och emotionell påverkan, påverkan på minnesfunktioner, initiativförmåga och motivation.
Forskning har visat att musik också kan påverka fysiologiska variabler som exempelvis blodtryck, puls, andningsfrekvens, kroppstemperatur och immunförsvar.

Detta gör musik till ett kraftfullt verktyg för terapeutisk verksamhet.
Musikterapi är en etablerad, professionell behandlingsform med ett brett internationellt nätverk beträffande utbildning, forskning och terapeutisk verksamhet.
Musikterapeutens arbetsfält spänner över hela livscykeln.

Mina musikterapeutiska specialområden

Personer med intellektuella funktionsnedsättningar

Här arbetar vi i första hand med musikens förmåga till kommunikation, där det talade språket inte räcker till, men vi njuter även av glädjen att kunna musicera tillsammans.

Barn med synnedsättning

Här fokuserar vi på musikens möjligheter till att hjälpa till att träna kropps och rumsuppfattning, hörsel och muskelminne, men det kan också handla om att lära sej spela ett musikinstrument för att på så sätt få bättre självkänsla.
Eftersom jag själv har en grav synnedsättning har jag stor erfarenhet av hur det är att leva med denna funktionsnedsättning och vad man behöver träna på för att det ska gå lättare.

Personer med demens

Musikterapi kan lindra depression vid demens
Fem tillfällen av så kallade musikbaserade terapeutiska insatser kan minska depression och beteendemässiga problem hos personer med demens. Det visar en rapport från Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU.”
läs mer här: https://aldreicentrum.se/nyheter/2063/

Här kan du läsa mer om musikterapi: www.musikterapi.se